• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Một số lưu ý khi đăng ký

1. Các cá nhân/ Doanh nghiệp chỉ được đăng ký 1 tài khoản duy nhất. Nếu tài khoản đã tồn tại có vấn đề gì, xin liên hệ với quản trị hệ thống hoặc theo số điện thoại: 012.385.964.56
2. Khi đăng ký hồ sơ trực tuyến cá nhân/ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với các thông tin được đưa lên trong quá trình đăng ký.
Top